You are here

Функциите на конструкцията dativus absolutus в Житието на св. Симеон Неман

TitleФункциите на конструкцията dativus absolutus в Житието на св. Симеон Неман
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsСташевски, Й
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume17
Pagination109–115
Citation KeyСташевски1993