You are here

Лексикално вариране в насловите на четивата в ранните славянски евангелски ръкописи (ІХ–ХІІІ в.)

TitleЛексикално вариране в насловите на четивата в ранните славянски евангелски ръкописи (ІХ–ХІІІ в.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsДограмаджиева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Pagination3–16
Citation KeyДограмаджиева1992a