You are here

Фонетични и топонимични съответствия в палеобалканските езици

TitleФонетични и топонимични съответствия в палеобалканските езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1988
AuthorsЯнакиева, С
JournalSeminarium Thracicum
Volume2
Pagination92–94
Abstract

В статията е поставен въпросът за пространствените и генетични отношения между палеобалканските езици, които представляват един от сложните проблеми на съвременното индоевропейско езикознание. Мненията на учените за съществуването или не на родство помежду им не е единно. Изследвани са две групи съответствия - фонетични (застъпването на палаталите със спиранти, делабиализацията на лабиовеларите, третирането на експлозивните съгласни) и топонимични (наблюдения върху две групи от топоними, в първата от които имена от една и съща основа се срещат в три или повече езикови области, а във втората - в две езикови области). Аргументирана е хипотезата, че съвпадението между областите на фонетични и на топонимични съответствия е белег не само за географска близост, но и за генетично родство между тези езици.

Citation KeyЯнакиева1988