You are here

Четири български ръкописа от началото на ХІХ в., намиращи се в Люблянската Народна и университетска библиотека (НУК)

TitleЧетири български ръкописа от началото на ХІХ в., намиращи се в Люблянската Народна и университетска библиотека (НУК)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsОжеховска, Х
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume5
Pagination99–120
Citation KeyОжеховска1981