You are here

Служебният апостол в славянската ръкописна традиция

TitleСлужебният апостол в славянската ръкописна традиция
Publication TypeBook
Year of Publication2004
AuthorsХристова-Шомова, И
Volume1. Изследване на библейския текст
Number of Pages832
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
CityСофия
Abstract

първия том се съдържат резултатите от проучването на текста на Апостола, а във втория том ще бъде представено изследването на небиблейските текстове в състава на служебния Апостол

Структурата на първия том е следната. В първата част най-напред са представени преписите, които са включени в изследването. Следват данните от съпоставката, като са дадени местата, където между преписите се откриват текстологични разлики, в последователността на книгите, които влизат в Апостола, възприета от православната църква (съборните послания са преди Павловите). Успоредно с това е даден и коментар на промените на синтактично и структурно равнище. Следва коментар на лексикалните промени, като по азбучен ред са дадени синонимните редове, които се получават при сериите промени на едно място. Голяма част от тези синонимни редове са двучленни, но има много, които се състоят от повече думи, понякога до десетина. Следва текстологична характеристика на всеки препис, включен в изследването, и обща текстологична характеристика на редакциите.

При анализа на представения материал са правени съпоставки с текста на Евангелието и Псалтира, а също на редица други оригинални и преводни съчинения.

При текстологичния анализ са правени и съпоставки със съответните места от текста на Апостола в хърватските глаголически мисали и бревиарии от ХIV-ХV в.

Гръцкият текст е даден според изданието на Нестле-Аланд, като разночетенията са поставени в скоби, ако в преписите се намира вариант според тях. Трябва да отбележа, че това издание предлага достатъчно добро съответствие за почти целия текст. За отделни случаи е използвано и изданието на Мерк, а на няколко места се намериха варианти, съответстващи на разночетенията към гръцкия текст, дадени в изданието на Карпинския апостол (Амфилохий 1885—1888), които липсват у Нестле-Аланд. Тези разночетения също са дадени в скоби на съответните места.

Citation KeyХристова-Шомова2004