You are here

Особени случаи на глаголно управление в Райковския дамаскин

TitleОсобени случаи на глаголно управление в Райковския дамаскин
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsСтефова, Л
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Pagination93–100
Citation KeyСтефова2003