You are here

приписка на поп Петър от с. Мирково

Пишем азь. ереи Петрь. да се знае какво врѥме бѥше попь на село Мирково и бѥше попь Стоꙗнь наедно дрьжѥхе село Мирково при злочестиваго ц҃ра сꙋлътань Мехмеда да го бъ ꙋбие и да го порази че тои расипа хр(с)тѥнске вѥре и велики цр҃кви и велики градове бѥга честита земѥ Загоре та па се ꙗви баиракь ѡ(т) запать този лѥто изгине воиска тꙋрска и сбрахе ги латинска воиска та доде до срѥдъ земле ѡ(т) Беч ѡ(т) Бꙋдимь ѡ(т) ꙗнека дори ѡ(т) злате ꙗблъке. та се проврьвихе тꙋрци и прѥзморци. татаре и каталане и хиньдие и миньдие  и опашата вѥра па ги двигиꙛ ц҃ръ Мехметъ на воиске и самси трьгна и кара кехаꙗбе везирь. та трь ... едва ꙋтече црь Мехметь и кара кехаꙗ назать. и да знае кои чете да види че беше ѡ(т) б҃а че даде б҃ь жито скьпо сирене скьпо а на Загоре р҃о ходеше гроdе та беше зло и невола и зими зли да не даде б҃ь веке такъвие го(д)ини зли в лето ЗРSИ (1690) та пакь излезе Еень паша ѡ(т) прѥзь море та доде на Царигра(д) при ц҃ара Мехмеда паша та мꙋ даде ц҃рь Софие да  (д)ръж(и) пашалѧкъ. та отиде Еень на воиске на Бꙋдимь та се би сась аламанци този лѥто. а тои нема що да стори на аламанци. амо доде та събра сете воиска тꙋр(ъ)ска та се връне нарꙋ Мехмедꙋ на цари гра(д)ꙋ та ꙋдари ц҃ара Мехмеда и Цари гра(д)ъ та се стори чꙋдо вовъ Цари гра(д)ъ и из(ъ)гинехе тꙋрци аване и теф(ъ)тердаре и капиџие и бостанџие е ц҃ра Хехмеда затвори а то стори брата мꙋ ца҃рьСилимань та се стори жито този лето берекеть а Еень паша се врьне на Софие. доде доде на Софие тои расипа аване каде мине таче доде на Софие та се истровихе аване и кадие и мио(л)лата ѡ(т) страхове еенови та седе на Софие м(с)ць таче пꙋсти ц҃рь Сꙋлимань Ілака до него да иде на Бель гра(д)а се бие а тои неще да иде а ц҃рь стои нифрамь на него да се бие та затворихе клисꙋрите и дрꙋмовете да го не пꙋстеть та седехе по м(с)ць по дервенете тꙋрци и раꙗ и кадие та не ꙋтече еень паша а тои тръгне тогись на Бель гра(д)ь да отиде а то додехе алеманъци та превзехе бели гра(д)ь и опрехе до Нишь и Еень с езапрѥхе на Нишь а тие отидохе на Бо(с)не да прѥвъземеть Босне. и еень пꙋсти воиске та оплени кипоровець и изгꙋби и пороби ...

Transcript: 

ръкопис НБКМ 433

Transcription: 
Деница Петрова