Вие сте тук

Библиография

Експортирай 25 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Минчева, Ангелина  [Отмени всички филтри]
2004
Минчева, А.. (2004). Постническите слова на Исак Сирин между преводите от XIV в.. В Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция в София, 26-28 юни 2003 ( 359-985).
1995
Минчева, А.. (1995). Калки в старобългарски език. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 209–212). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Минчева, А.. (1995). Постнические слова Исаака Сирина в рукописном собрании Хиландарского манастыря. В Проучвање средњовековних јужнословеснских рукописа. Зборник радова са III мећународне Хиландарске конференције одржане од 28 до 30 марта 1989. Београд, 1995 ( 301-311).
1993
Минчева, А.. (1993). Второстепенни части на изречението. В Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис ( 427-444). София: БАН.
Минчева, А.. (1993). Дателен падеж с инфинитив (Dativus cum infinitivo) . В Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис ( 452-455). София: БАН.
Минчева, А.. (1993). Дателен самостоятелен падеж (Dativus absolutus). В Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис ( 449-451).
Минчева, А.. (1993). За един ръкопис от XV век със словата на Исак Сирин. В Българският петнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XV в. Научна сесия, организирана от Народната библиотека "Св. Кирил и Методий в Българската археографска комисия. София, 19-21. Х. 1992 ( 229-247).
Минчева, А.. (1993). Местен падеж (Локатив). В И. Дуриданов, Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис ( 463–465). София: БАН.
Минчева, А.. (1993). Родителен самостоятелен падеж. В Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис (с. 451). София: БАН.
Минчева, А.. (1993). Употреба на времена и наклонения в изречението. В Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис ( 444-449).
1991
Динеков, П., Минчева, А., & Павлова, Р.. (1991). Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.) (Том Том 1. Изследвания и текст). София: Издателство на БАН.
1989
Минчева, А.. (1989). За Виенския препис на Песен на песните. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, 3–22.
1987
Минчева, А.. (1987). Йосип Хам. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, 129–130.
1985
Минчева, А.. (1985). Никодимово евангелие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, 30–44.
1983
Минчева, А.. (1983). Синтагматично-пунктуационното членение на Епифаниевата хомилия с оглед техниките на превода. В Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков ( 197-201). София: БАН.
1981
Минчева, А.. (1981). Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 136–144.