Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Красимира Алексова  [Отмени всички филтри]
Submitted
Алексова, К., & Трендафилова, А.. (Submitted). Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. В Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
2003
Петрова, К., & Алексова, К.. (2003). Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език. В Б. Биолчев, Езикът и литературата в епохата на глобализацията ( 277 – 293). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Петрова, К., & Алексова, К.. (2003). Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. В Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г.. София: Сема РШ.
2002
Петрова, К., Алексова, К., & Осенова, П.. (2002). Обзор электронных ресурсов славянских языков: виды и применение. 8-ма международна конференция на МАПРЯЛ, 4-7 април 2002, Велико Търново. Велико Търново: МАПРЯЛ.