Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7162 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
2016
Добрев, И.. (2016). Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1). В Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.) ( 11-56 ). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Ненова, Л.. (2016). Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир. В Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет) ( 163-170). София.
Буланин, Д.. (2016). Паренесис Ефрема Сирина. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Изтеглен на от http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3047
Станкова, Р.. (2016). Служби за св. Йоаким Осоговски в южнославянски преписи от ХІV–ХVІ в.. В Vis et Sapientia: Studia in Honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката ( 654-667). София.
Атанасова, Д.. (2016). Станиславовият чети-миней и институализираното четене. В Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней ( 78-94). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Иванова, К.. (2016). Староизводните календарни сборници в Bibliotheca Hagiographica Balcano-slavica (BHBS) – допълнения и корекции. В Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.) ( 150-168). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Йовчева, М.. (2016). Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. В Сребърният век: нови открития. Посвещава се на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.), 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.) ( 183-201). София: ИК "Гутенберг".
2015
Alexakis, A. (2015). Byzantine Florilegia. В The Wiley Blackwell Companion to Patristics ( 15-37). Chichester.
Naydenova, D. (2015). Cyrillo-Methodian legal heritage and political ideology in the mediaeval Slavic states. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, (1), 3 –16.
Duntze, O., Schaßan, T., & Vogeler, G.. (2015). Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 3 / Codicology and Palaeography in the Digital Age 3. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik (с. 164). Norderstedt: Books on Demand. Изтеглен на от http://kups.ub.uni-koeln.de/7151/
Unter Mitarbeit von Bernhard Assmann, Johanna Puhl und Patrick Sahle
Kundera, M. (2015). Nesnesitelná lehkost byt{í. Praha: Atlantis.
Цветкова-Глазер, А.. (2015). Ерм, "Пастир". В Патрология. Раннохристиянски автори и произведения ( 26-29).
Афиногенов, Д.. (2015). Житийная литература.. Православная энциклопедия. Москва. Изтеглен на от http://www.pravenc.ru/text/182317.html