You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
2012
Alexandrov, Victor. 2012. The Syntagma of Matthew Blastares (The Destiny of a Byzantine Legal Code among the Orthodox Slavs and Romanians 14-17 Centuries). Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Vol. 29. (Forschungen Zur Byzantinischen Rechtsgeschichte). Frankfurt am Main.
Hauff, Andrea. 2012. Translation von Heiligkeit. Die Wahrnehmung von heiligem Raum im spätmittelalterlichen Heiligenkult. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 80–92.
Ivanova, K. 2012. Vita inedita di s. Paolo di Tebe nella letteratura balcanica cirillica. In , Bollettino della Badia greca di Grottaferrata III s. 9, 153–168. (Bollettino Della Badia Greca Di Grottaferrata Iii S. 9).
Стойкова, Ана. 2012. Аджарска следа в Чудото на св. Георги със змея?. In , Гује и јакрепи. Књижевност, култура, 255-267. (Гује И Јакрепи. Књижевност, Култура).
Буланин, Дмитрий. 2012. Антилатинский цикл афонских легенд и болгарский Зограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–23.
Буланин, Дмитрий. 2012. Антилатинский цикл афонских легенд и болгарский Зограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–23.
Скарпа, Марко. 2012. Аскетико-монашеские сборники XIV в.: содержание и среда составления. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 45–52.
Бояджиев, Тодор. 2012. В памет на професор д-р Карл Гутшмит. Българска реч 18. (Българска Реч). 72–74.
Христова-Шомова, Искра. 2012. Византийските богослужебни устави и техните славянски съответствия. Старобългарска литература 45-46. (Старобългарска Литература). 116‒143.
Христова-Шомова, Искра. 2012. Византийските богослужебни устави и техните славянски съответствия. Старобългарска литература 45-46. (Старобългарска Литература). 116-143.
Генев-Пухалева, Илияна. 2012. Дихотомия в езика на правото. Българска реч 18. (Българска Реч). 17–21.
Захариева, Йорданка. 2012. Език, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят. In , Сборник с материали от Международна научна конференция. Бургас, 22-23 юни 2012, 175–182. (Сборник С Материали От Международна Научна Конференция. Бургас, 22-23 Юни 2012). Велико Търново: Знак ’94.
Тотоманова, Анна-Мария. 2012. Езикът на XIV век и съставът на Палаузовия сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 24–37.
Тотоманова, Анна-Мария. 2012. За една парономазия в Бориловия синодик. In , Словеса прѣчюднаꙗ. Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев, 36-42. (Словеса Прѣчюднаꙗ. Юбилеен Сборник В Чест На Проф. Иван Буюклиев). София: ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД.