You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
2013
Ангушева-Тиханова, Аделина. 2013. Култовете към жените светици в средновековна България – два компаративни прочита. Старобългарска литература 48. (Старобългарска Литература). 129-154 (с. 140).
Бурова, Ани. 2013. Литературните направления на чешкия модернизъм – хомогенност и разнородност на художествените езици. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies).
Милтенова, Анисава. 2013. Маргиналност, интертекстуалност, паратекстуалност в българската средновековна книжнина. In , ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов. (Τριανταφυλλο. Юбилеен Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Д.фил.н. Христо Трендафилов). Шумен: Фабер.
Корогодина, Мария. 2013. Неизвестный отрывок славянского перевода Диалогов Псевдо-Кесария. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 23–33.
Христова-Шомова, Искра. 2013. Новаторско изследване в областта на старобългарския синтаксис. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–122.
Гиппиус, А.А. & С.М. Михеев. 2013. О подготовке свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора. In , Письменность, Литература, Фольклор Славянских народов. История славистики, vol. XV Международный съезд славистов Минск, 20–27 августа 2013 г. Доклады Росийской делегации, 152-180. (Письменность, Литература, Фольклор Славянских Народов. История Славистики). Москва: Древлехранилище.
Малыгина, Мария. 2013. О четырех стихирах славянского минейного стихираря ХII в. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 34–50.
Кърпачева, Марта. 2013. Още веднъж за „благодарение на ..“. Българска реч 19. (Българска Реч). 65–66.
Радославова, Диляна. 2013. Памети извън състава на Съкровище в българските дамаскини. Старобългарска литература 47. (Старобългарска Литература). 336–361.
Асенова, Ася. 2013. Паралингвистика и етикет. Българска реч 19. (Българска Реч). 20 – 31.
Бояджиев, Андрей. 2013. „Пастирят“ на Ерм в „Пандектите“ на Антиох. Език и литература 1-2. (Език И Литература). 25-34.
Мирчева, Бойка. 2013. По въпроса за идентификацията на преписите на Успение Кирилово. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 51–63.