You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Бечка, Йозеф Вацлав  [Clear All Filters]
1980
Бечка, Йозеф Вацла. 1980. Конфронтативната лингвистика като основа за решаването на преводаческите проблеми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 46–54.