You are here

Biblio

Export 8 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is кулинария  [Clear All Filters]
1991
Фототипно издание на книгата от 1870 г. 
1939
Зихирев, С.. (1939). Закланото прасе: как да използуваме месото му и предпазим от зарази. Областна земеделска камара Пловдив (Vol. 2, p. 46). Пловдив: Областни земеделски камари.
1829
Сочиненiе Алберта, Главнаго повара Кардинала Феша, перевод сфранцузскаго. Второе пополненное издание