You are here

Biblio

Export 7354 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Щ
Щайнке, Клаус. 1984. Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–10.
Щайнке, Клаус. 2001. За отговорността на филолога. Българска реч 7. (Българска Реч). 9–12.
Щайнке, Клаус. 1984. Наблюдения над употребата на старобългарските причастия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 78–85.
Щайнке, Марианне. 2003. Времето. Българска реч 9. (Българска Реч). 54–55.
Стихотворение
Ш
Шушлина, Весела. 2013. Функции на обръщението. Българска реч 19. (Българска Реч). 42 – 49.
Шурбанов, Александър. 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 118.
Шурбанов, Александър. 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 118.
Шулц, Арлета. 2004. Бележки върху флективните форми в псалтирните цитати в Пандектите на Антиох от Варшава. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–97.
Шопова, Йорданка & Маргарита Велева. 1989. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–23.
Шопов, Радко & Силвия Вълкова. 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In , Българският език през XX век, 335-341. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
Шнитер, Мария. 1995. Свети Арнулф и крал Арнулф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 15–21.
Шнитер, Мария. 2001. Молитва и магия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Шнитер, Мария. 2011. Международна конференция „Синай и Йерусалим като кръстопът между Изтока и Запада“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 132–136.
Шмидт, Волф-Хайнрих. 1990. Литературна комуникация през Българското средновековие. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 82–90.
Шмидт, Волф-Хайнрих. 1990. Литературна комуникация през Българското средновековие. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 82-90.
Т. 2. Тбилиси, 1979, 239 с.
Шлихтина, Ю, С. И Никитин, И. В Старикова & А. А Лукашевич. 2016. Ипакои. In , Православная энциклопедия, vol. 26, 130–136. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/165085.html.
Шклифов, Благой. 1979. Долнопреспанският говор. Трудове по българска диалектология. (Трудове По Българска Диалектология). София: БАН.
Шишков, Тодор. 1880. Начална българска граматика. Второ издание, поправено и допълнено. Търново.
Широкова, Александра. 1990. Об имплицитной полифункциональности указательного местоимения to в чешском языке и его эксплицитных эквивалентах в русском. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 292–298.