You are here

Biblio

Export 7354 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ч
1948–1965
Червоножко, Валентина. 1999. Ироничните устойчиви сравнения в българския и украинския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 24. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–23.
Червенкова, Ирина. 1993. Некоторые наблюдения над русско-болгарскими лексическими парами в семантическом плане. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 222–227.
Червенкова, Ирина. 1992. Русско-болгарские лексические аналоги (некоторые наблюдения на базе словарных данных). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 151–156.
Червенкова, Ирина. 1977. О лексическом сходстве и различии русского и болгарского языков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 117–128.
Чеппель, Виктор С & Иван А Стоянов. 1984. Из истории форм обращения в русском, украинском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–12.
Ченева, Вера. 1983. Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 15–19.
Ченева, Вера. 1989. Выражение уступительных отношений в русских конструкциях с предлогом несмотря на и в болгарских конструкциях с предлогом въпреки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–10.
Ченева, Вера. 1992. Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–20.
Ченева, Вера. 1989. Об одном типе предложений обусловленности в русском языке и их болгарских функциональных соответствиях.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–10.
Чекова, Илияна. 1995. Фолклорно-епическите парадигми в повествованието за Княз Олег и основаването на Киевска Рус в староруските летописи. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии 87. (Годишник На Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет По Славянски Филологии). 59–129.
Чвани, Кетрин В. 1990. Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–13.
Чаушев, Асен. 1981. Библиография на трудовете на проф. Йосиф Симеонов (1972–1980). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 161–164.
Чаушев, Асен. 1997. Красимир Манчев (1938–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 142–144.
Чаушев, Асен. 2002. Кратка библиография на Николай Михов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 27. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 161–164.
Чаушев, Асен. 1997. Красимир Манчев (1938–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 142– 144.
Чаушев, Асен. 1980. Българо-френски симпозиум по съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 120–123.
Чарамелла, Роберто. 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 120-129.
Чарамелла, Роберто. 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 120–129.
Чаралозова, Катя. 2005. Женски лични имена със суфикс -к(а). Българска реч 11. (Българска Реч). 19–24.
Чапнин, Сергей. 2002. Православие и масс-медиа: каким будет сотрудничество в XXI веке?. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“. (Religare.ru: Портал „Религия И Сми“). http://www.religare.ru/2_1075.html.
Чапек, Карел. 1995. Ако бях лингвист. Българска реч 1. (Българска Реч). 39–40.
Чанева-Дечевска, Нели. 1999. Раннохристиянската архитектура в България IV–VI в.. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".