You are here

Песен

Author: 
Регина Койчева

Девета песен от трипеснеца на Константин Преславски за вторник от първата седмица на Великия пост

В скоби е посочен броят срички.

 

Ирмос:

исаиѥ ликоуи (7)

дѣваꙗ бо имѣ въ чрѣвѣ . (9)

и породи сꙑна еманоуилꙗ . (11)

бога же и чловѣка . (7)

въстокъ имѧ ѥмоу . (НБКМ 573) (7) / имѧ ѥмоу ѥстъ въстокъ (3. III b 18) (9)

ѥгоже величаѭште (8)

рождьшѫѭ оублажаѥмъ : — (9)

 

Тропар 1:

Нꙑнѣ пѫть кратъкъ (7)

и пространъ ꙗви сѧ дроуꙃи . (9)

четꙑре бо десѧти дьнъ ѥстъ . (11)

и по нѥмоу тьцѣмъ (7)

съ сльзами покаꙗньно (9)

свѣштѫ въжегъше . (6)

милостиѭ хрьста славѧште : — (9)

 

Тропар 2:

Оставльше вьсѭ плътьскѫѭ скврьнѫ братиѥ . (15)

възидѣмъ на горѫ ꙗкоже моси . (12)

скрижали приѥмлѭште . (7)

дѣлꙑ добрꙑ сънидѣмъ (8)

плодъ приносѧште . (6)

дѣꙗниꙗ бога славѧште : — (9)

 

Тропар 3:

Врѣмѧ прѩтьно (6)

и дьнь же съпасьнꙑи . (9)

не моꙃѣмъ братиѥ прѣтъкнѫти сѧ . (12)

нъ тьцѣмъ прѣбꙑстро . (7)

никакоже порѣчениꙗ (9)

даѭште дьньсь . (6)

ꙗкоже рече павьлъ славьнꙑи : — (12) / [ꙗкоже рече павьлъ : — (8)]

 

Богородичен:

Авраамлꙗ въноука . прѣсвѧтаꙗ . (11) / [авраамлꙗ въноука . (7)]

и давꙑдова дъшти дѣво . (9)

мати же тꙑ ꙗви сѧ чистаꙗ . (10)

аврамлю владꙑцѣ и давꙑдовоу (11)

тꙑ  прославиши . (5)

дѣда и отьца . (6)

и по рѧдоу правьдьникꙑ : — (9)

(реконструкция по изданието:

Попов, Георги, авт . 1985. Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии. Том 2. (Кирило-Методиевски Студии). София: БАН.

412–418)