You are here

пчела

панарет

Панарет представлява сакро-профанен гномологий, възникнал като компилация от извлечения от старозаветните книги Притчи Соломонови, Премъдрост на Иисус син Сирахов и Пчела на Псевдо-Максим. Насловът визира старозаветните източници на антологията, тъй като при някои отци на Църквата с Πανάρετος σοφία се обозначават библейските книги Премъдрост Соломонова и Премъдрост на Иисус син Сирахов. Гномологият е познат по два преписа: в ркп. № III/111 ОГНБ, известен повече като сборник Предели (от 1456 г.) на Владислав Граматик (и по-точно неговата одеска част) и в ркп.

Речи избрани от древни мъже

Речи избрани от древни мъже (РИДМ) е преводен сакро-профанен гномологий, засвидетелстван само по късни южнославянски преписи. Антологията е вторична компилация от преведени гномически сбирки, в която са включени библейски мъдрословия (Премъдрост на Иисус син Сирахов, Притчи Соломонови,  Еклесиаст), извлечения от Пчела и извлечение от гномическа сбирка, позната под наслов Сказаниѥ ѡ прѣмоудрости филосопли. Най-старият препис е по ркп. 432 НБКМ (известен още и като Сборник и Дринов синодик) от края на ХVІ в.