You are here

Среща на фонетици и фонолози в Загреб (ХІІІ заседание на Международната комисия за фонетика и фонология към Международния комитет на славистите) на слави

TitleСреща на фонетици и фонолози в Загреб (ХІІІ заседание на Международната комисия за фонетика и фонология към Международния комитет на славистите) на слави
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsПанайотов, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume32
Pagination238–240
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПанайотов1998