You are here

Конференция в София на Международната асоциация на преподавателите по английски език

TitleКонференция в София на Международната асоциация на преподавателите по английски език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsЯнкова, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Pagination151–152
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyЯнкова1993