You are here

Четвърти българо-румънски симпозиум в София: секция по езикознание

TitleЧетвърти българо-румънски симпозиум в София: секция по езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsСтоянова, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Pagination120–121
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСтоянова1986