You are here

Четвърти симпозиум за съпоставително изследване на белоруския и българския език в София

TitleЧетвърти симпозиум за съпоставително изследване на белоруския и българския език в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsВиларова, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Pagination114–115
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВиларова1986