You are here

За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици

TitleЗа работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsГеоргиева, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume7
Pagination82–85
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyГеоргиева1982