You are here

Симпозиум и нова асоциация по американистика

TitleСимпозиум и нова асоциация по американистика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsЯнкова, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
VolumeХХХ
Pagination201–202
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyЯнкова2005