You are here

Шести славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

TitleШести славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsМакедонска, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume28
Pagination183–184
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМакедонска2003