You are here

кратка хроника

Синоними: 
летопис
летописец
Препратка към термин: 
Author: 
Деница Петрова

хроника на патриарх Никифор

Пр(с)таго w҃ца нашего Никифора патрiарха Констѧнтина града лѣтописець вскорѣ

Препис в ръкопис РНБ F. II. 250, л. 306б-312а

Адамъ пръвыи чл҃къ бывъ лѣ(т) .с҃л. ро(ди) Сифа и (жи)ве лѣ(т) .ѱ҃. до Малелѣилѧл въкꙋпе живъ лѣ(т) .ѧ҃а. Сифъ бывъ лѣ(т) .с҃е. ро(ди) Еноса и живе лѣ(т) .ѱ҃з. въкꙋпе живе лѣ(т) .ѧ҃в. Еносъ бывъ лѣ(т)  .р҃. и .ҁ. ро(ди) Каинана .ѱ҃. и .е҃і. до пѧтидесѧть и .г҃. лѣ(т) Мафꙋсалъ въкоупе живе лѣ(т).ѱ҃еі. до пѧтидесѧ(т) и .г҃. лѣ(т) Мафꙋсалы въкоупе живе лѣ(т) .ѧ҃. и .е҃. Каинанъ бывъ лѣ(т) .р҃. и .о҃. ро(ди) Малелѣила. и живе лѣ(т) .ѱ҃м. до п҃҃са҃. го лѣ(т). Ламеха въкꙋпе живе лѣ(т) ѧ҃.и҃. Малелѧилъ бывъ лѣ(т) .рѯ҃е. ро(ди) Ареда и живе лѣ(т) .ѱ҃л. до м҃и лѣ(т).

Анонимна българска хроника от ХV век

Българската анонимна хроника (безименна българска летопис) е оригинално историческо съчинение, създадено през ХV в. Запазена е само в един препис от ХVІ в., молдовски по произход, който се съхранява в Киевската академия на науките (Поч./Бер. 47116). Използвана е като извор за хрониката на Михаил Мосха от 1620 г. Предполага се, че протографът е писан в молдовски манастир, най-вероятно в Нямц, през 1413-1421 г. Авторът е свързан с българската столична книжовна традиция.