You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
2019
Попова, Татьяна. 2019. К характеристике преславского перевода Лествицы Иоанна Синайского. Преславска книжовна школа 19. (Преславска Книжовна Школа). 112-121.
Павлов, Пламен. 2019. Някои бележки за култа към св. Филотея Търновска. In , Сб. доклади от научна конференция (05.12.2019 г., Велико Търново), 118-127. (Сб. Доклади От Научна Конференция (05.12.2019 Г., Велико Търново). Велико Търново: Абагар.
2020
Наумов, Александр. 2020. Библейские элементы в художественной структуре церковнославянских литературных произведений. In , Идея – образ – текст. Исследования по церковнославянской литературе, 142-162. (Идея – Образ – Текст. Исследования По Церковнославянской Литературе). Москва: Индрик.
И., Кузидова-Караджинова. 2020. Диетологичните текстове в средновековната славянска книжнина. Предварителни бележки. In , Кирило-Методиевски четения 2019, 139-153. (Кирило-Методиевски Четения 2019).
Димитрова, Маргарет & Аделина Ангушева. 2020. Текстове за женското здраве в късната южнославянска традиция. Кирило-Методиевски четения 2019. (Кирило-Методиевски Четения 2019). София.
2021
Иванова, Мая & Цветомира Данова. 2021. Вечерня. In , Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил. Помагало., 44. (Кой, Кога, Къде В Пространното Житие На Св. Константин-Кирил. Помагало.).
Submitted
Алексова, Красимира & Алиса Трендафилова. Submitted. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. In , Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013. (Сборник Доклади От Международна Юбилейна Научна Конференция „40 Години Филологии. Пловдивски Университет“, Паисиеви Четения 2013). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.