You are here

Biblio

Export 34 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Боряна Велчева  [Clear All Filters]
2012
Велчева, Боряна. 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч 12. (Българска Реч). 5–8.
2003
Илчев, Петър & Боряна Велчева. 2003. Ят. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 589 – 590. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
2002
Велчева, Боряна. 2002. За историята на Солунския говор. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 101–104.
Велчева, Боряна. 2002. Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 113–116.
Велчева, Боряна & Кирил Костов. 2002. Книга Естир и нeйният славянски превод. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26( 1). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 73-93.
2001
Велчева, Боряна. 2001. Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. In , В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство, 531-534. (В Памет На Петър Динеков. Традиция.приемственост. Новаторство). Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Велчева, Боряна. 2001. Отново за глаголицата. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25(2). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 16–20.
1999
Велчева, Боряна. 1999. Късната българска глаголица. Кирило-Меодиевски студии 12. (Кирило-Меодиевски Студии). 87–153.
1996
Велчева, Боряна. 1996. Знаете ли че ... Българска реч 2. (Българска Реч). 27–28.
За кана, канал, канела и канонада.
Велчева, Боряна. 1996. Как са пеели птиците?. Българска реч 2. (Българска Реч). 26–27.
За глагола щебетати
1995
Велчева, Боряна. 1995. Как са се поздравявали старите българи. Българска реч 1. (Българска Реч). 21–22.
Илчев, Петър & Боряна Велчева. 1995. Носовки. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 833 – 837. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Велчева, Боряна. 1995. Някои стари думи за ’любов’ и ’секс’. Българска реч 1. (Българска Реч). 16–17.
За думите любов, любовен, любя; прилѣпъ.
Велчева, Боряна. 1995. Старобългарското платець ’половинка’. Българска реч 1. (Българска Реч). 18.
1991
Велчева, Боряна. 1991. Новооткрит лекарственик, написан с глаголица. Старобългарска литература 25-26. (Старобългарска Литература).
Велчева, Боряна. 1991. Новооткрит лекарственик, написан с глаголица. Старобългарска литература 25-26. (Старобългарска Литература). 95-97.
Велчева, Боряна. 1991. Новооткрит лекарственик, написан с глаголица. Старобългарска литература 25-26. (Старобългарска Литература). 96-97.
Велчева, Боряна. 1991. Новооткритата част на Добромировото евангелие в Синайския манастир “Св. Екатерина”. Т. за г., София, , с. . Годишник на Софийския университет. Филологически факултет (за 1988 г.) 82(2). (Годишник На Софийския Университет. Филологически Факултет (За 1988 Г.). 125-137.