You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2013
Александрова, Мая. 2013. По пътя на пипера (Произход, разпространение, употреба,. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies).
Павлова, Неда. 2013. Поздравите между езика, ритуала и общуването. Българска реч 19. (Българска Реч). 50 – 60.
Яницки, Мариуш. 2013. Правдоподобията от таблоидите. Българска реч 19. (Българска Реч). 20–24.
Хаджиева, Елена, Ася Асенова, Йорданка Велкова & Весела Шушлина. 2013. Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Желязкова, Веселка & Нели Ганчева. 2013. Приложение на информационните технологии в палеославистиката. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 126–136.
Ганчева, Нели. 2013. Проблеми на автоматизацията на кирило-методиевската библиография. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–14.
Статията е публикувана и в електронното списание Littera et Lingua 11 (2014), 1-2.
Холиолчев, Христо. 2013. Ръст и растеж. Българска реч 19. (Българска Реч). 111 – 112.
Стойкова, Ана. 2013. Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат: още по въпроса за едноименните светци. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–22.
Войчеховска, Юстина. 2013. Семантичен анализ на понятието майка. Българска реч 19. (Българска Реч). 67–70.
Милтенова, Анисава. 2013. Сказание о двенадцати снах царя Шахиншахи: новые данные. Христианский Восток. На основе материалов международной конференции «Интерпретация текста в культуре Христианского Востока: перевод, комментарий, поэтическая обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011) ХІІ(6). (Христианский Восток. На Основе Материалов Международной Конференции «Интерпретация Текста В Культуре Христианского Востока: Перевод, Комментарий, Поэтическая Обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011).
Тасева, Лора. 2013. Славянските езици, писменост и книжнина в диахронен и синхронен план (Роланд Марти на 60 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–110.
Славова, Татяна. 2013. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.
Минева, Евелина. 2013. Службите за света Петка в гръцките кодекси от колекцията на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” . In , Международна научна конференция „Културният диалог между Изтока и Запада = Годишник на СУ ЦСВП, vol. 98 (17), 299-307. (Международна Научна Конференция „Културният Диалог Между Изтока И Запада = Годишник На Су Цсвп). София.