You are here

Biblio

Export 7162 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2013
Парижкова, Л.. (2013). Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето. In Р. Илиев Василева, Станчева, С. Свиле, & Янкова, И. Васил, Дигиталното настояще и бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел, София (pp. 109–117). София: За буквите – О писменехь.
Парижкова, Л.. (2013). Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь.. In М. Нанкова, Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици (pp. 223-226). София: За буквите – О писменехь.
Макаров, Е., Лукашевич, А., & Шевченко, Э.. (2013). Иосиф Песнописец. In Православная Энциклопедия (Vol. 26, pp. 58-68). Москва. Retrieved from http://www.pravenc.ru/text/673697.html
Велкова, Й., & Джонова, М.. (2013). Колко сме учтиви?. Българска реч, 19, 32 – 41.
Трендафилова, А.. (2013). Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. In Д. Камбуров & Стоянова, Ю., "Събитие и безсмъртие" (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 г.). София: Софийски университет.
Бурова, А.. (2013). Литературните направления на чешкия модернизъм – хомогенност и разнородност на художествените езици. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.