You are here

Articles

Ц

Преводен цикъл от апокрифни разкази, който се приписва на Григорий Богослов.

Текстът „Цяровете на св. Козма“ съдържа медицински рецепти и е част от т. нар. „Псалтир на Димитър Олтарник“ – старобългарски глаголически паметник от ХІ–ХІІ в. Й. Тарнанидис нарича паметника „Псалтир на Димитър Олтарник“ въз основа на прочита на фразата от fol. 1r: азъ дъмтръ [...]никъ ол[...], но според Х. Миклас думата „олтарник“ е грешно разчетена, а цялата фраза трябва се чете като: „Аз, Димитър, грешният, уви!“, т. е. вместо [олтар]никъ да се чете [грѣш]никъ.