You are here

Цикъл разкази за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов

Сло(в) ст҃го грїгорїа бг҃ѡслова кр(с)тѣ чѧстнѣ(м) и за два разбоиника. ѡч҃е бл(с)ви

Ада(м) бѣше въ Едемѣ, прѣ(д) две(р)ми раискыми, егда же приближи сѧ емоу смртъ. възболѣ велико. Сн҃ъ его си(ѳ) въпроси мт҃ре своеѫ и р(ч)е. повѣж(д)ь мнѣ мт҃и моа почто сико (!) ѿц҃ь мои сико боли(т). Мнѡ(г) дивлѧ (с) томоу азь. Ти бо въсѣ егова знаеши. ти бо сие размѣеши, чесо ра(д) сико боли(т). Евва р(ч)е сн҃оу. Въсег(д)а желае(т) блг҃аа раискаа, ег(д) тѡ(г) ра(д) сико боли(т). Си(ѳ) р(ч)е жи(в) г҃ь б҃ь мои. Вънидѫ въ раи и прїнесѫ ем ѿ ра, да виж(д)ѫ егда како не възболи(т). И ста(в) поиде. И слыша гла(с) гл҃щь. Сиѳе, Сиѳе, (въ)станї, невъзможно е(с) тамо ником прїити. Си(ѳ) р(ч)е. г҃и ѿц҃ь боли(т) за блг҃аа раискаѧ, того ра(д) прїидѡ(х). Агг҃ль же гн҃ь принесе ем .г҃. прѫти. И р(ч)е ем. се е(с) дрѣво въскрѣшение мрт҃вимъ. се е(с) дрѣво спс҃енїе мир. вѣрѫщи(м) въ цр(с)тво нб҃ное вънидѫ(т). И възе(м) Сиѳь и прїнесе Адам. Ада(м) же видѣ позна тѡ(г). И въздѫхнѫ велми и р(ч)е. Се ѥ(с) дрѣво размное, сего ра(д) изгна(н) бы(х) из ра. И възе(м) и(х) и исплете вѣне(ц) себе и възможи на главѫ и оумрѣ(т). И погребошѫ Адама с вѣнце(м) въ Герси блатѣ въ Иедемѣ. И израстошѫ .г҃. прѫти из глави Адамови и пакы съставши сѧ едино бы(с). И расте дрѣво таково .з҃. крати раздѣлѣѫще сѧ на трое и пакы състаѫщи сѧ. и изиде бо дрѣво изь Едема велико красотоѫ и висотоѫ и никто же бо того не вѣдѣше и то е(с) дрѣво животное.

Оука(з) ѡ дроугомъ дрѣвѣ чьстнѣ(м) на не(м) же распѧт сѧ разбоинык праведны. ѿ тогож(д)е дрѣва възѧ(т) агг҃ль г(с)нь въ раи и въложи его въ землѧ рекомѫѧ Маѳиа(м). Егда р(ч)е архг҃гъ Сиѳу помѣнѫни ѿца своего Адама и оуказа емоу дрѣво, еже изиде из ра, и възѧ(т) Си(ѳ) и сътвори ѡгнь въ рѣцѣ рекомѣ Нило, и тъи ѡгнь негасимыи бы(с) до сѫда. И егда съгрѣши Ло(т) съ дѫщерми своими, дашѫ ем заповѣ(д) да посади(т) ти главнѧ и бы(с) дрѣво велико и красно въ земли Мадиамстѣ. то бо дрѣво сп҃сена рѡ(д) мно(г) вѣрѫщи(м) въ немъ. поне(ж) тако гл҃ашена тѡ(г) распѧ(т) сѧ Хс҃ б҃ь. и мноѕи бо вѣрѫще въ дрѣво тоу прѣбывахѫ въсег(д)а.

Оуказь ѡ третїе(м) дрѣвѣ на немже распѧт сѧ разбоини(к) невѣрнии. Ег(д)а бѣше врѣмѧ потопа тог(д)а изне(с) вода потопнаа ѿ дрѣва того животворѧщаго. И осъше вода потопнаа. дрѣво же ѡста при рѣцѣ Мерстѣи. Егда(ж) изве(д) Моиси исраилтѣни и потопи фараона и прише(д)ш Моисеѡви на рѣкѫ горкѫѧ нарицаемѫѧ Меръ. и не бы(с) что пити поне(ж) вода горка бѣше. И евреие (рѣшѧ) къ Моисеѡви. повѣж(д)ь на(м) что хоще(м) пити. И сътвори Моиси мл҃твѫ кѫ (!) б҃. спс҃и г҃и лю(д) своѫ и бл(с)ви достонїе свое. Тог(д)а показа емоу агг҃ль г(с)нь дрѣво из ра изше(д)ше на водѣ потопнѣи. И възѧ(т) Моиси ти прѫти кр(с)таѡбразно и въдрѫзи въ водѫ горкѫѧ и бы(с) сла(д)ка ѿ дрѣва. Дрѣво же възрасте красно и велико. имѣе висотѫ велкѫѧ и лѣпотѫ краснѫѧ.

Въпро(с). како дрѣво раздѣли сѧ въ раи. ѿвѣ(т). Егда съгрѣши Ада(м) тог(д)а дрѣво разби сѧ на трї чѧсти. двѣ (же) чѧсти падоста адамова и еввїна. г(с)нѣ же чѧ(с) стоаше. Въпро(с). что бѣ дрѣво како паде сѧ. ѿвѣ(т). ег(д)а сади б҃ь раи тогда сатанаиль ѿ въсѣк(о)го сади крадѣше. мнѧ ко не вѣ(с) г҃ь. и просипа посрѣ(д) ра. криѫ сѧ ѿ г҃а. Тогда г҃ь дх҃ь свои посади вънѧтръ и р(ч)е. Съ(ж) и(з)бо(р) тѣло мое и дх҃ъ мои и бѫде(т) на прогнанїе дїавол, а чл҃кѡ(м) веселїе. И по изволенїю томоу сътвори члв҃ка, також(д)е и тѡ(г) ра(д) диаволъ проклѧ(т) бы(с). тог(д)а наре(ч) имѧ ем дїаволъ и то(г) ра(д) ѿринѫ сѧ ѿ г҃а. Дїаво(л) изше(д) р(ч)е къ г҃. бл(с)ве(н)ї [...]на сѫ(т) и азь посрѣ(д) са(д). Егда прїиде сатанаи(л) да ви(д)итъ дрѣво еже посади тогда дрѣво его гонѣше и изгна его из ра почрънѣ.

ка(з) какѡ събравши(м) сѧ чѧснѡ(м) дрѣвѡ(м) въ їер(с)лмѣ размѣи добрѣ. Въсѣ три дрѣва ѿ единѡ(г) дрѣва сѫ(т) и по гл҃оу гн҃ю раздѣли архг҃гъ то дрѣво на три чѧсти. г(с)н҃ѧ даде Сиѳу три пръти и прине(с) ѿц҃ своемоу Адам. и изви(т) себѣ вѣне(ц) и постави на главѣ своеи и оумрѣ(т). и тоу израсте дрѣво животворѧще. адамовѫ чѧ(с) дрѣва въврьже аг҃гль гн҃ь въ рѣкѫ Тигръ и изне(с) его въ землѧ Мадиамьскѫѧ. и повѣда аг҃гль Сиѳоу дрѣво то. и сътвори ѡгнь помѣнѫти ѿц҃а своего Адама въ рѣцѣ рекомѣи Нило. и ѿ то(г) ѡгнѣ възѧ(т) Ло(т) три главнѧ и поса(д)ї въ землы Мадиамли. и тоу възрастошѫ главнѧ дрѣво спс҃нїе мир. Евжїна чѧ(с) ѿ дрѣва то(г) изиде на водѣ потопнѣи и ѡста при рѣцѣ Мерсцѣи. кр(с)таѡбразно посади то(г) Моиси.

Егда Соломонъ дръжаше печа(т) г҃а нш҃го іѵ҃ х(с)а и ѡбла(д)аше демони. и съз(д)а дѡ(м) бж҃їи ст҃ыи сиѡнь. тог(д)а принесошѧ дрѣво еже поса(д) Моиси при Ѡрдани поставишѫ починѫти. и ѡповоднивш сѧ Іѡрданю ї възе(м) дрѣво и погрѫзи его въ глѫвинѣ свои. и Соломонъ ѡскрѫби сѧ ѕѣло поне(ж) хотѣаше покрити до(м) бж҃їи. и прѣбы(с) дрѣво въ глъбинѣ три лѣта. и прїиде мѫ(ж) имене(м) Елисеи и хотѣше дѣло себе дѣлати. и секира его въпаде въ Ерда(н) и въниде же Елїсеи искати секырѫ своѫ. и ѡбрѣте секырѫ вънѧзшѧѫ сѧ въ дрѣво. и пришедъ повѣда Соломоню цр҃ю и посла и прїнесошѫ его. и измѣри(в)ше цр҃квъ и не прїѫт сѧ. и къ ѡлтарю съхранишѫ поне(ж) многа знаменїа творѣше. Повѣдашѫ(ж) Соломон. вѣмо и дроуго дрѣво въ земли Мадиамли. и то дрѣво мнѡ(г) знаменїа твори(т) и многы(м) даеть спс҃нїе. и велми ст҃о наричет сѧ. Соломо(н) р(ч)е. прїидѣ(м) и поиме(м) его аще тако ст҃о е(с). пакы къ ст҃ом храм принесе(м) его. и прише(д) къ дрѣв Соломо(н). лю(д)ї же вѣрѫще въ дрѣво сп҃снїа ра(д)ї въпиахѫ съ слъзами велми. ѡ Соломоне цр҃ю что се твориши. то дрѣво бѫде(т) кр(с)ть животворѧщи. ѡ Соломоне то е(с) дрѣво спс҃нїе всем мир и просвѣщенїе въсѣ(м) те(м)ни(м). ѡ Соломоне то е(с) дрѣво раз(д)роушение ад изводѧ Адама ко пр(о)рци прорекошѧ. ѡ Соломоне моли(м) ти сѧ слъзно не посѣцаи дрѣво сие. где ли процъвтошѫ главнѧ и сътворишѫ таково дрѣ(во). почто сице дѣлаеши. б҃ь себе ра(д)ї сие дрѣво сътвори(л) ѥ(с).Соломо(н) р(ч)е. въ истинѫ ст҃о е(с). то(г) ра(д)ї къ ст҃моу храм принесе(м) его. и мноѕѣ(х) порази тоу. и ѿкръти дрѣво и прине(с) его въ Іер(с)лмъ. ї примѣри къ црк҃ви и не приѫ сѧ. и положивше его на земли. лю(д)ї еже вѣрѫще въ дрѣво събравше вѣние дрѣвоу и принесоше къ дрѣв плачѧще сѧ велми и сѣ(д)ше позирахѫ дрѣво мноѕѣм же събравши(м) сѧ т. Сивила же чювши ѡ дрѣвѣ тѡ(м) и прїиде видѣти его и сѣде на не(м) тоуже бо заднѣа еи прїлѧпошѫ къ дрѣво. Сивила(ж) р(ч)е ѡ тръклѧтое дрѣво. лю(д)е (ж) вѣрѫще въ дрѣво единѣм гл҃сѡ(м) въпиѫще ѡ тръблаженое дрѣво. на не(м) же распѧт сѧ х҃с. Також(д)е и Соломо(н) р(ч)е.

И въз(д)вигше дрѣво и прїложишѫ къ дрѣвоу еже посади Моиси. Соломо(н) же р(ч)е ѡ чюдо дивное се. изобрѣтѡ(х) двѣ дрѣвѣ више бо еста въсего свѣта и краснѣи въсего видѣнїа и чюдотворително колико и не могѫ(т) покрыти дѡ(м) бж҃їи. И събравши въсѧ демони въпращааше и(х) рекь. не вѣсте ли нѣгде дрѣво да покриѫ црк҃ѡ(в) сиѫ. ѡни же рѣшѫ вѣмоу 1[прѣчюдно дрѣво и красно висотою еже нигдѣ(ж) таково ѡбрѣтает се на землы. Соломонь р(ч)е. г(д)е таково дрѣво ѥ(с). ѡни же реше. прѣ(д) дверми раиски(м) вь Едѣме. Соломонь цр҃ь р(ч)е каково то дрѣво ѥ(с). дѣмони реше. чюдно ѥ(с) по(д)бїа сихь дрѣвесь (с) и листвиемь и вьзрасто(м). и чдѣса творить седмицею на тро(е) раздѣлаѥ(т) се и пакы въ едино сьставлет се. страшно намь ѥ(с) гледати и ѡ немь гл҃ати. Соломонь р(ч)е каолико места далеко ѥ(с) ѿ Їер(с)лима до Едѣма. дѣмони рѣше ко ѥ(с) паприщь .и҃. тисщь. и повелѣ имь принести его сь ветва(м) и корѣниѥ. дѣмони реше. цр҃. страшно намь ѥ(с) зрѣти его и не смеѥмь пристпити и принести. Соломонь цр҃ь сь гнѣвомь р(ч)е имь. заклинаю ви вь име сьтворшаго нб҃о и землю поимете съ вѣтвами и к(о)рено(м) его принесете з(д)ѣ. И принесоше глав адамовоу вь корѣне дрѣва. видѣ Соломонь дрѣво оудиви се красоти и висоти его. принесоше его и ѿсекоше корѣниѥ его. дрѣво принесоше вь ст҃їи Сиѡ(н) прѣмери его и прѣхож(д)аше више мери. ег(д)а възнесоше на црк҃вь недоста мѣр. и ѡскрьбѣ Соломонь и р(ч)е. вл(д)ко цр҃ нб(с)ны. аще и недо(с)оинь есамь нь цр҃а ме еси поставиль. что вижд три дрѣва иже ѡбрѣтохь на землы что творѣть чдѣса велика и дивлю се ѡ ныхь ко ч(д)на соуть. и сахрани(х) и приложи(х) ка ст҃ом ѡлтар твоем пре(д) црк҃овни(м) двѣрми. и виждко твою слав ждть твоего пришастви ка чл҃комь мл҃о(с)рдїа ради мл(с)ти твоее. Вьсе три дрѣва] съч(т)на же бѣхѫ ко едино поне(ж) бо ѿ единого бѣхѫ.

Глава же адамова въ коренї дрѣва лежаше накраи Ер(с)лима и не вѣдѣаше никто то е(с) глава адамова. И изиде Соломонь цр҃ь на ловь. еди(н) же ѿ рабь его ношаше горнѧѫ его багрѣницѫ и стреба и хрьта. и ѿдѣли сѧ ѿ него. и вънезаапѫ бы(с) боурѣ велика. ра(б) видѣвь пещерѫ и въниде. и видѣвь тако ко каме(н) нѣ(с). нѫ кость. велми дивлѣше (с). боурѣ же дъж(д)евнаа прѣста и раб изиде къ цр҃ю. Соломон съ гнѣвомъ р(ч)е ем. почто тако сътвори свитѫ моѫ ти еси възѧ(л). мене(ж) боурѣ потопї. почто ти не обревань бы(с). ѡн же ѿвѣща р(ч)е. г҃и видѣ(х) пещерѫ и вънидѡ(х). ѡ(н) бо е(с) кость а не пещера. цр҃ь же р(ч)е. поидѫ и виж(д)ь ѧ. на оутриа же изиде и видѣвъ ѧ. и повелѣ ѡчистити ѫ ѿ пръсти и ѿ въсего корениа. Видѣвь же Соломонь и позна кото (!) е(с) гла(в) прѣдѣда нашего Адама. позна како принесена бы(с). и събра Соломѡ(н) въсѧ дръжавѫ своѧ и р(ч)е. како азь сътворѧ и въси тако сътворѣте. нарѡ(д) же р(ч)е. еи г҃и. Соломонь же възѧ(т) каменъ и р(ч)е покланѣѫ ти сѧ ко и пръвои твари г(с)н҃ы. и пакы дари камень и р(ч)е. побиваѫ тѧ ко прѣстѫпника бж҃їаго. нарѡ(д) же в(с)е тако сътвори. и сътворишѫ могилѫ вели великѫ на(д) главоѫ тѡ(г) ра(д) наре(ч) сѧ Лиѳострать. и тоу бы(с) съборище въсем їер(с)лм.

Слово ѡ два разбоиника како зачѧшѫ сѧ и како распѧшѧ(с) на прѣчистѣ(м) дрѣвѣ ѡбѣ стра(н) гин҃а б҃а нашего іѵ҃ х҃а. бл҃гослови ѿче.

Егда бы(с) рож(д)ѫство г҃а нашего іс҃у х҃а. егда изби Ирѡ(д) младѧнцѧ ищѫи г҃а. тог(д)а поѫ(т) Иѡсифь прѣчистѫѧ бц҃ѫ Мр҃їѧ съ ѿрочѧте(м) и прїиде въ Егупе(т). ко же р(ч)е емоу аг҃глъ. Бѣхѫ бо въ горѣ два разбоиника съ женами и съ чѫдми своми. имахѫ бо жени и(х) два младенца. едина жена болна бѣ ср(д)цемъ. .г҃. дни ѿрочѧ же еѫ малодш҃но бѣ гладе(м). а дроугом разбоиник жена не възирааше на ѡтрочѧ дрѕѣ своеи. поне(ж) бѣше единаго сн҃а. тог(д)а оухванѫщѫ Іѡсифа съ бц҃еѫ носѧще г҃а. видѣв бо разбоини(к) бц҃ѫ съ младе(н)це(м) и възра(д)оува сѧ велми. да въздои(т) ѡтрочѧ его. тако р(ч)е разбоини(к) къ дроуг своем. не сътворимо мѫж семоу ничто. ни генѣ его. да въздоит ми ѡтрочѧ. Паемше Иѡсифа съ бц҃еѫ носѧще г҃а и прїве(д)ше и въ ѡбитѣлъ своѫ. въземъ разбоини(к) ѡтрочѧ свое и да(с) его бц҃и и р(ч)е еи. не сътвори зла ср(д)цоу своемоу. аще въздоиши ѡтрочѧ мое не сътвори(м) тебѣ ничто печали ни мѫжоу твоемоу. Бц҃а въземши ѡтрочѧ разбоиниче и въздои(х) его. .ѕ҃. дны. ѿ сьсцоу прѣчистию. жена же разбоинича страбивши сѧ (!) и възрадова сѧ разбои(к) р(ч)е. аще не прїшла би жена сиа къ на(м) азь себе ѿроче погоубиль бы(с). и ѿпсти Іѡсифа съ Мр҃їеѫ носѧша г҃а. и съ велики дари ѿпоустиста и(х). младенца же двѣма разбоиника възрастоста и бишѫ разбоиницї ко(ж) и родители и(х) и егда прїведошѫ и(х) къ Пилатоу Пила(т) же повелѣ распѧти и(х). И сътворше въ чѧстны(х) дрѣвѣ .г҃. кр҃(с)ты и въдръзишѫ на разбоиныцѣ. иде(ж) бѣ гла(в)а адамова т распѧшѧ г҃а. на дрѣвѣ еже израсте из гроба адамова. разбоиника же еже въздои ст҃аа бц҃а распѧшѧ ѡ деснѫѧ г҃а. на тѡ(м) дрѣвѣ е(ж) посади Лѡ(т) .г҃. главнѧ. тако(ж) въпиаше. помѣни мѧ г҃и. ег(д)а прїидеши въ цр҃(с)твы свое(м). и тако въниде(т) въ раи. а дроугаго разбоиника распѧшѧ на дрѣвѣ еже Моиси въсади въ Мерьстѣи рѣцѣ. також(д)е и нелѣпо гл҃аше и испаде. Ада(м) же сѧ кр(с)ты кръвиѫ г҃а нашего ис҃у х҃а. ем же слава въ вѣкы аминь.

1 На това място в ръкопис 13.6.13 липсва един лист. Текстът в скобите е допълнен според Cod. Slav.76 от Австрийската национална библиотека, Виена, ХVІ–ХVІІ в., 11б–15б.

Transcript: 

Препис в ръкопис БАН, 13. 6. 13, БАН, Санкт Петербург. Хартия, конволют: л. 110–115, XIV–XV в., основната част на ръкописа е от средата на XV в. 30а–37б:

Реперториум: http://repertorium.obdurodon.org/runSearch-checkbox.php?country=all&sett...

Transcription: 
Анисава Милтенова