You are here

апокриф

Синоними: 
парабиблейска литература
пренаписваща Библията литература
паратекстуална литература
псевдоепиграфи
Author: 
Анисава Милтенова

Евангелие Томино

Дѣтьство Га҃ нашего како расте и чюдеса твораше по все дны расто(м) о(ч) бл҃сви

Ръкопис № 309 (Беляковски) от втората половина на ХVІ в. НБКМ, София, л. 56б–68б

Азь Ѳома исл҃ьтенинь еже о(т) езыкь братіе. вѣдити дѣйствіа ꙗко сьтвори веліе чюдо Гь҃҃ нашь  Їс҃ Хс҃ рож(д)еисе. вь странѣ иже нарицаетсе Виѳлѣемъ въ градѣ Назарета. Їс҃ꙋ бывшꙋ е҃. лѣтъ. играше съ отрочетѣ(м) евреиским. ꙗко дѣти. Текꙋщи нѣкаа рѣчица и сьбра Їс҃ вѣке (?) чисто. и абіе мла(д) слово(м) твораше се. и вьзе(м) брѣніе и сьтвори. ві҃. птичиць. бѣше сꙋбота егда твораше Їс.҃ птице. и много бѣ дѣти еврейскіе играе сь ни(м). видѣв же единь ѿ юдеи иже твораше Їс҃ в сꙋботꙋ. иде и възвѣсти о҃цꙋ его Їосифꙋ. гл҃е. се отрокъ твои играетъ тамо въ речици.

Цикъл разкази за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов

Сло(в) ст҃го грїгорїа бг҃ѡслова кр(с)тѣ чѧстнѣ(м) и за два разбоиника. ѡч҃е бл(с)ви

Препис в ръкопис БАН, 13. 6. 13, БАН, Санкт Петербург. Хартия, конволют: л. 110–115, XIV–XV в., основната част на ръкописа е от средата на XV в. 30а–37б:

Реперториум: http://repertorium.obdurodon.org/runSearch-checkbox.php?country=all&sett...

Ада(м) бѣше въ Едемѣ, прѣ(д) две(р)ми раискыми, егда же приближи сѧ емоу смртъ. възболѣ велико. Сн҃ъ его си(ѳ) въпроси мт҃ре своеѫ и р(ч)е. повѣж(д)ь мнѣ мт҃и моа почто сико (!) ѿц҃ь мои сико боли(т). Мнѡ(г) дивлѧ (с) томоу азь. Ти бо въсѣ егова знаеши. ти бо сие размѣеши, чесо ра(д) сико боли(т). Евва р(ч)е сн҃оу. Въсег(д)а желае(т) блг҃аа раискаа, ег(д) тѡ(г) ра(д) сико боли(т).