You are here

повест

Препратка към термин: 
Author: 
Ана Стойкова

Повест за Акир Премъдри

Повест за Акир Премъдри (нататък ПАП) е древен арамейски текст, изграден от две части – повествователна и гномическа. Първата част съдържа историята за асирийския съветник и мъдрец Акир (Ахикар), а втората – мъдри поучения, отправени към неговия осиновен племенник Анадан (Надин). Предполага се, че повествованието произлиза от Месопотамия, а сентенциите, които са с по-старинен произход – от Северна Сирия. Наративът и мъдрословията са съединени в единна форма към края на VІІ или началото на VІ в. пр. Хр., вероятно в Месопотамия.

Повест за Акир Премъдри

Слово прѣмудраго Акѵрїа како оучаше с҃на своего сестричища Анадана

Препис в ръкопис № 29 от манастир Савина (ок. 1380 г.), л. 37а-52б.

[...]хь ѥго ме(до)мь и виномь и ѡдеꙗхь вь срѣбро и вь брачⸯно. и ѥг(д)а вьꙁрасте ннаѹчи(х) (!) кⸯныгамь и вⸯсекои прѣмѹдрости. ц҃рь ре(ч) мии тако. ѡ акире светьничьниче (!) мои прѣмѹдр[…] ѥг(д)а сьстаревь се ѹмрѣшыи. г(д)е ѡбрѣщѹ такова ѹмныка. а аꙁ же ѿвеща(х) кь ц҃рѹ ѥ(с) ѹ мене с҃нь по(д)бнь мⸯне вⸯсеи мꙋдро(с)ты и всакои кⸯныꙁе наꙋчень. ц҃рь ми ре(ч). приведи с҃н[…] своѥго виж(д)ѹ ѥго. аще можеть прѣ(д) мⸯною ѹгодиты. тог(д)а тебе ѡстав[…] и твою старость дⸯнѣи твои(х) вь покои поживешы. и поѥхь с҃на своѥго и приведохь кь ц҃рѹ. ꙗко виде ц҃рь и ре(ч) ми.