You are here

шестоднев

Author: 
Ана Стойкова

Слово за шестия ден от Шестоднев. Йоан Екзарх

Шестоднев на Йоан Екзарх е съчинение, запазено в 65 пълни и в повече от 30 непълни преписа. По-голямата част от тях са руски. Най-ранният запазен препис е от 1263 г., преписан от Теодор Граматик в Хилендарския манастир. Заглавието гласи: шестодньѥ съписанѡ іѡаномъ презвитерѡмъ ѥксархом. ѿ ст҃го василиꙗ. іѡана и сеуриꙗна. и аристателѣ. филосфа. и инѣхъ ꙗкож самъ. свѣдѣтельствоуѥтъ въ пролозѣ. Към настоящия момент се съхранява в Държавния исторически музей в Москва (ГИМ № 213). Вероятно Шестодневът е съставен през второто десетилетие на X в.

Слово за шестия ден от Шестоднев. Йоан Екзарх

СЛОВО ШЕСТААГО ДЬНЕ

Препис от ръкопис ГИМ № 213, Държавен исторически музей в Москва от 1263 г., XIII в., 205c-267a.

205c Ꙗкоже смрьдъ и нищь чловѣкъ и страньнъ пришьдъ иꙁ далече къ прѣво рамъ кънѧжю двороу и видѣвъ ѩ дивитъ сѧ. и пристѫпивъ къ вратомъ чюдитъ сѧ въпрашаѩ. и ѫтрь въшьдъ видитъ на обѣ странѣ храмꙑ стоѩщѧ. оу крашенꙑ камени ѥмь и дрѣвомь. испьсанꙑ. и прочеѥ въ дворьць въшьдъ и оуꙁьрѣвъ полатꙑ вꙑсокꙑ и црькъви иꙁдобренꙑ беꙁ года камениѥмь и дрѣвомь и  205d шаромь. иꙁѫтри же мраморомь и мѣдиѭ. сьребромь и ꙁлатомь. таче не вѣдꙑ чесомь приложити ихъ – небо ѥстъ видѣлъ на своѥи ꙁемли того. раꙁвѣ хꙑꙁъ сламьнъ и оубогъ. ти акꙑ погоубивъ си оумъ чюдитъ сѧ имъ тоу.