You are here

стихирар

Препратка към термин: 
Author: 
Регина Койчева

Хвалитни стихири от службата за св. Петка Търновска (Параскева Епиватска)

на г҃а с нб҃съ. сти(х)ры. гла(с). в҃.

Хвалитни стихири от службата за св. Петка Търновска (Параскева Епиватска)

в Драгановия миней от края на ХІІІ – началото на ХІV в.

Пощению пѫтъ въсприємши. житеискѫѫ любве и.ꙁбѣже. Параскевии прѣславнаа.

ѡво бо съ мѫдрыми д҃вами. свѣтоносна въниде въ дворъ г҃а б҃а своего.

ѡво же х҃ꙋ ѹневѣсти сѧ. истачаєши и.цѣлениꙗ. бл҃говѣрно притѣкаѫщимъ.

нѫ и. на(с) поѫщих тѧ. ѿ д҃шевныихъ недѫгъ иꙁбави. къ б҃оу м҃лтвами си⁘

 

Надеждеѫ х҃воѫ. вѣроѫ въꙁьмогши. стѧжаниꙗ родителⸯна иꙁбѣгⸯши.

Стихири на господи възвах от службата за св. Петка Търновска (Параскева Епиватска)

на г҃и въꙁва(х). ѡ(с). с(х). . ѕ͠⁘ и пое(м): сти(х) г. по два(ш). гла(с). ѕ͠⁘

Драганов миней от края на ХІІІ – началото на ХІV в.

Живѫщи по см҃рти Пѧ(т)ко бл҃жнаа. посѣщаеши всѣ(х) вѣроѫ притѣкаѫщи(х) кь рацѣ твоеи.

ѿ люты(х) покрываеши. и стр(с)ти всегда и ѿ бѣдъ иꙁбавлѣѫщи. тишинѫ жи(т)ꙗ.

мирно съставление. подаѥши м(л)твами си. ѿ бѣсовьска нахождениꙗ. сп҃саеши чтѫщѫѫ.

бл҃говѣрно памѧ(т) твоѫ ст҃ѫ. и ѿ б҃а прощение даеши съгрѣшаѫщимъ⁘

 

Аг҃глъ ꙁемныи на ꙁеми ꙗви сѧ. житие бесплътно въ ꙁемнѣ тѣлѣ ꙗвила еси.