Вие сте тук

Писмени документи

Е

Азь Ѳома исл҃ьтенинь еже о(т) езыкь братіе. вѣдити дѣйствіа ꙗко сьтвори веліе чюдо Гь҃҃ нашь  Їс҃ Хс҃ рож(д)еисе. вь странѣ иже нарицаетсе Виѳлѣемъ въ градѣ Назарета. Їс҃ꙋ бывшꙋ е҃. лѣтъ. играше съ отрочетѣ(м) евреиским. ꙗко дѣти. Текꙋщи нѣкаа рѣчица и сьбра Їс҃ вѣке (?) чисто. и абіе мла(д) слово(м) твораше се. и вьзе(м) брѣніе и сьтвори. ві҃. птичиць. бѣше сꙋбота егда твораше Їс.҃ птице. и много бѣ дѣти еврейскіе играе сь ни(м). видѣв же единь ѿ юдеи иже твораше Їс҃ в сꙋботꙋ. иде и възвѣсти о҃цꙋ его Їосифꙋ. гл҃е. се отрокъ твои играетъ тамо въ речици.