Вие сте тук

Писмени документи

О

ѿ порте великїе ꙗже на въстѡ(к) прѣма геѳⸯсиманїи до великы(х) вратъ  ꙁатворенⸯныи(х) .ф҃, стѹплѥнїи хож(д)енїемъ. ѿ голъгоѳы до двора пилатова .ѡ҃. пакы ѿ голⸯгоѳы до дома дв(д)ва .у҃. дѡмⸯ же дв(д)вь сїѡ(н) ѥ(с). || ѹспѣнїе б҃ци. въ самѣмъ сїѡнѣ. ѿ идѣже прене(с) солѡмонъ кувѡ(та) въ с҃таа с҃тыи(х), тѹ и гробъ дв(д)вь. тѹ дѡ(м) б҃ци. и таина ве(ч)ра. и горⸯничⸯно мѣсто. съшьствїе с҃тго д҃ха. тѹ ꙗви се ѹченикѡ(м) и ѳѡмѣ. тѹ грѡ(б) стефана пръвом(ч)нⸯка съ вьстока ц҃ркⸯви. тѹ стлъпїи сїѡнⸯстїи, и инаа многаа ꙁнамѣнїа.

тро(п). гл(с). и҃. ⁘

 

Тобоѫ м҃ти въ истинѫ. сп҃сено бы еже по ѡбраꙁѹ.

приемши бо крт(с)ть послѣдова х҃ѹ. и творѧ ѹчаше плъти. прѣходит бо попещи сѧ.

ѡ д҃ши и вещи бесъмртнѣи. тѣмже и. съ аг҃гы ра(д)ует сѧ дꙋхъ твои⁘