You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ф
Пуцко, Василий. 1983. Функциональная роль и художественная концепция декора Остромирова Евангелия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 21–34.
Пикио, Рикардо. 1993. Функцията на библейските тематични ключове в литературния код на православното славянство. In , Православното славянство и старобългарската литературна традиция, 385-437. (Православното Славянство И Старобългарската Литературна Традиция). София: УИ "Св. Климент Охридски".
Х
Трифонова, Йорданка, Валентин Гешев, Искра Ангелова, Елисавета Бояджиева, Виолета Милева, Вяра Малджиева, Маргарита Виларова & Ришард Михалик. 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 113–128.
Солнцева-Накова, Екатерина. 2004. Х международна конференция по русистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 149.
Воборжил, Ладислав. 2004. ХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 147–148.
Шалер, Хелмут. 1988. Ханс Холм Билфелт (1907–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics XIII. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 234–235.
Шалер, Хелмут. 1988. Ханс Холм Билфелт (1907–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 234–235.
Малджиева, Вяра. 1990. Характеристика на да-конструкцията в българския език с оглед към нейните функционални еквиваленти в славянските езици.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 212–217.
Милева, Виолета. 1980. Характерна модална експресивност на императива от свършен вид с отрицание в полския език в съпоставка с българския книжовен език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 49–52.
Димитрова-Тодорова, Лиляна. 1988. Хенрик Борек (1929–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 120.
Шиваров, Николай. 2005. Херменевтика на Стария завет. София: Нов български университет.
М., Живојиновић. 1994. Хиландарски и Евергетидски типик. Подударности и разлике. In , Зборник радова Византолошког института, vol. 33, 85–101. (Зборник Радова Византолошког Института).
Матеич, Предраг. 2012. Хилендарската научна библиотека и България – 40 години сътрудничество. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–17.
Иванова, Климентина. 2005. Хилендарски чети-минеи на монах Аверкие от XVII в.. In , България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. Сборник статии от българо-сръбски симпозиум 14-16 септември 2003, София, 313-327. (България И Сърбия В Контекста На Византийската Цивилизация. Сборник Статии От Българо-Сръбски Симпозиум 14-16 Септември 2003, София). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Попов, Георги. 2003. Химнография старобългарска през {IX-X} в.. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 400–414. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Попов, Георги. 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. In , Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη, 31–43. (Βυζαντινο-Σλαβικά Σπαράγματα. Χαριστήριος Τόμος Στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη). Θεσσαλονίκη.
Йовчева, Мария. 2016. Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. In , Сребърният век: нови открития. Посвещава се на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.), 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.), 183-201. (Сребърният Век: Нови Открития. Посвещава Се На 780 Години От Възстановяването На Българската Патриаршия (1235 Г.), 640 Години От Интронизацията На Патриарх Евтимий (1375 Г.), 600 Години От Интронизацията За Киевски Митрополит На Григорий Цамблак (1415 Г.). София: ИК "Гутенберг".
Гергова, Емилия. 1996. Химнографските произведения за западнобългарските анахорети като белег за култа към тях. In , Свети места на Балканите, 31-37. (Свети Места На Балканите). Благоевград.