You are here

Biblio

Export 7162 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2013
Dall’Aglio, F.. (2013). The Second Bulgarian Kingdom and the Latin Empire of Constantinople: A General Overview. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37, 109–117.
Biliarsky, I. (2013). The Tale of the Prophet Isaiah: The Destiny and Meanings of an Apocryphal Text. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 (Vol. 23, p. 324). Leiden: BRILL.
Пацева, М.. (2013). Акцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Дерменджиева, Н.. (2013). Без упойка. Нова проза (p. 147). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Тилков, Д., & Бояджиев, Т.. (2013). Българска фонетика (5th ed.). София: Софийски университет.
Загоров, В.. (2013). Българската книга (1878–1912). От възрожденския идеал до комерсиализацията (p. 244 : с ил., табл.). София: За буквите – О писменехь.
Попов, К.. (2013). Българското слово. Българска реч, 19, 5 – 7.
Захариева, Й.. (2013). В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. In Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ (pp. 660–669). София: За буквите – О писменьхь.
Парижкова, Л.. (2013). Държавна политика за стимулиране на четенето в България. In Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ (pp. 51–66). София: За буквите – О писменехь.
Найденова, Д.. (2013). Евреите в каноничноправните текстове (ръкопис З-I-63 и З-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград). In Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов (pp. 319–330). София.
Желтов, М.. (2013). Евхологий . In Православная энциклопедия (Vol. 17, pp. 699-700). Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». Retrieved from http://www.pravenc.ru/text/187952.html
Димитрова, С.. (2013). Езиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski".Faculty of Slavic Studies, 98.