You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Journal Article
Велева, Маргарита & Йорданка Шопова. 1986. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 21–30.
Шопова, Йорданка & Маргарита Велева. 1989. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–23.
Чекова, Илияна. 1995. Фолклорно-епическите парадигми в повествованието за Княз Олег и основаването на Киевска Рус в староруските летописи. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии 87. (Годишник На Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет По Славянски Филологии). 59–129.
Денкова, Лидия. 1993. Философски аспекти на християнската любов в средновековната традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 81–97.
Бъчваров, Михаил & Николай Кочев. 1992. Философската култура в България и Симеоновият сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 108–122.
Бъчваров, Янко. 1987. Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 93–94.
Белобров, О. А. 1981. Физиолог. Памятники литературы древней Руси: ХІІІ век. (Памятники Литературы Древней Руси: Хііі Век). 473-485, 612-614. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/''Pamyatniki_literatury_Drevney_Rusi''/_''PLDR''.html.
Павлова, Румяна & Събка Богданова. 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 96–97.
Павлова, Румяна. 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика 3. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 51–63.
Димитрова, Мариана. 1998. Утринната служба във византийските музикални ръкописи от {ХІV} в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–20.
Муталимова, Муминат. 1985. Уточняющие слова в староболгарских и старобелорусских памятниках. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 73–78.
Мавродинова, Лиляна. 2000. Уточнения и разкрития в средновековната живопис по българските земи. Кирило-Методиевски студии 17. (Кирило-Методиевски Студии). 474–483.
Добрева, Елка. 2002. „Устремявам се надолу“ в медийния дискурс. Българска реч 8. (Българска Реч). 14–19.
Янисова, Христина. 2010. Устойчивото словосъчетание «τα έχω» - значения и употреба в съвременния гръцки език. Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“. (Годишник На Департамент „Чужди Езици И Литератури“). http://ebox.nbu.bg/cel2/cult07.html.
Николова, Светлина. 2001. Установяването на датите за честване на св. Наум Охридски и архиепископ Йоасаф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 5–30.