You are here

катена

Препратка към термин: 
Author: 
Иван И. Илиев
Маргарет Димитрова

Иполит Римски

Раннохристиянски писател, екзегет. Роден най-вероятно в източните провинции на Римската империя, за което свидетелстват както неговата класическа образованост, така и елинистичното му възпитание. Смята се, че е бил епископ в гр. Портус Романус (Остия). Автор е на множество и различни по своя характер произведения, голяма част от които са запазени фрагментарно или са известни само по отделни заглавия.

Тълкувание на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски

Заглавие: Книги данила пр(о)рка видѣнїе ипполита. еп(с)па папы римска(г) тлъкованїе. сказанїе ѡ х͠ѣ и ѡ антих͠р(с)тѣ ჻ (Книги на пророк Даниил, епископ и папа Римски. Тълкувание. Сказание за Христа и Антихриста). Нач.: Помыслившѫ ти по истовомѫ наѹчити(с). пре(д)ложеныѧ ѿ тебе намъ. главы.

Тълкувание на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски

Ѡ тре(х) отроцѣ(х) како в пещь ѡгньнѫ ввержении быша. видѣнїе. д҃.е. слово. в҃.

Препис в ръкопис № 486 от Йосифо-Волоколамската сбирка,  фонд 113, Държавна руска библиотека, Москва, 1519 г.

Въ ѡсмоенадесѧть лѣто навходъносоръ ц҃рь сътвори тѣло злато высота его .ѯ.҃ лакотъ. а широта єго ѕ҃. локотъ. и поставль на полѣ диирѣ. къ странѣ вавилонстѣи. и повелѣ новходъносоръ ц҃рь събрати ѹпаты и воєводы и мѣстъныѧ (79б) кнѧзѧ. и мч҃телѧ сѫщаѧ надъ властьми. и всѧ кнѧзѧ страны и приити на ѡсщ҃енїє тѣла. єже постави новходъносоръ ц҃рь. и събраша сѧ мѣстнїи кнѧзи его и ѹпати и воєводы. и вл(д)кы и мч҃тели. велиции иже на(д) властьми и вси кнѧзи странъ. прити на ѡсщ҃енїе тѣлѫ иже постави новходонъсоръ ц҃рьи стоѧхѹ предъ (80а) тѣломъ.