Вие сте тук

пролог

Синоними: 
синаксар
Автор: 
Мая Петрова

Житие проложно на св. Димитър Солунски

м(с)ца т(о)го .к͠ѕ. стр(а)сть. ст͠го м(ч)ка димитриꙗ

Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 г. (л. 48а–48б)

тро(п). гл(с). г͠.

Велиꙗ ѡбрѣте тебе вь бѣдах помощника. Солѹнь славныи стр(с)трьпче.

поганныѥ побѣж(д)ае. ꙗко и Лѹѥвѹ грьдиню раз(д)рѹши. и Неѡстора

на сѹдищи ѹкрѣпи. тако с͠тыи Димитриѥ. м͠ли х(с)а б͠а. даровати...

Житие проложно на св. Димитър Солунски

Проложното житие на св. Димитър, запазено в славянски превод, е сходно, но по-кратко от издаденото по константинополските синаксари от Делайе (Delehaye 1902: col. 163). Гръцкият архетип на текста е запазен в прототипа на славянския Синаксар в ръкопис от Ватикана (Vat. gr. 2046) от ХІІ в. (вж. Славяно-русский пролог 2010: 260). В някои преписи на Простия пролог преди житието е поместен отпустителният тропар за трети глас от службата (Павлова, Желязкова 1999: 66), а в Стишния пролог житийният текст се предхожда от стихове.

Житие проложно на св. Петка Търновска (Параскева Епиватска), трето

Нова редакция на Първото проложно житие на св. Петка Търновска е публикувана от М. Чистякова (2009). Това е сръбска версия на житийния текст, където към първоначалния вариант е добавен текст за турското нашествие и пренасяне на мощите на светицата в Белград. Версията е важна с оглед разпространението на култа на светицата на Балканите.

Проложни жития за св. Петка Търновска (Параскева Епиватска)

Проложните жития се срещат като самостоятелни творби и включени в структурата на службите за светицата. Засега в науката са известни следните жития за св. Петка Търновска – незапазено до днес житие, написано от неизвестен местен книжовник и унищожено по нареждане на патриарх Николай Музалон (1147–1151 г.) като “недостойно”. Дякон Василик пише ново житие, чийто оригинален текст не е достигнал до нас, но е запазен в български препис от ХІV в., за който се предполага, че е превод на Василиковото житие (Българската литература 1987: 209) – Житие и сказание за чудесата на св.

Житие проложно на св. Петка Търновска (Параскева Епиватска), първо

Заглавие: ориг. Вь тьжде д҃нь с҃тые и прѣп(д)бные Параскевие.

(В този ден (14 октомври – б.а.) света преподобна Параскева)

Начало: Сїа с҃таа и прѣп(д)бнаа Параскевїи. бысть ѿ вьси Епиватемь. наричемѣ ѿ града Каликратїе.

Житие проложно на св. Петка Търновска (Параскева Епиватска), първо

вь (т)ж(д)е д҃нь ст҃ые и пр(ѣ)по(д)бные Параскевиѥ

служебен миней Дечани-Црколез № 6, лл. 73б-75а

Сїа ст҃аа и прѣпо(д)бнаа Параскевїи. бы(с) ѿ вьси Епиватемь наричемѣ ѿ гра(д) Каликратїе. дьщи б҃лговѣрьнѹ родителю. ни числомь богати, ни ѡбласти имѹщихь. ниже пакьї нищетою страж(д)ѹщихь.

Житие на св. Кирил от Простия пролог

Кратко агиографско произведение, помествано в Простия (нестишен) синаксар (пролог) под дата 14 февруари. Творбата съдържа някои моменти, заимствани от Пространното житие на светеца – съня за премъдростта София, високото му образование, трите мисии, в които взима участие, създаването на славянската азбука, както и множество легендарни елементи, които се срещат само тук – как Кирил убива еретика Замбрий по време на Моравската мисия, покръства българите, става епископ на град Канаон, където умира в дълбока старост и е погребан.