You are here

Biblio

Export 34 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Language Contacts  [Clear All Filters]
2004
Leschber, C. (2004). Heteronymenreiche Denotate auf dialektaler Ebene mit geringem kommunikativem Verkehrswert. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 56–69.
1999
Парашкевов, Б.. (1999). Декомпозицията като похват при заемането на немски сложни думи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24, 26–33.
1997
Almalech, M., & Benatov, P.. (1997). First language Attrition by Speakers of Bulgarian in Israel. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22, 55–59.
Шатковски, Я.. (1997). Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22, 13–28.
1994
Mileva, R. (1994). Phrasal Verbs in the Interlanguage of First Year English Philology Students. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 31–37.
1993
Vrabie, E. (1993). On the Balkan Equivalents of a Language Universal (Expressions of the Type When Hell Freezes Over). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 33–37.
Cichon, P. (1993). Beobachtungen zum französisch-deutschen Sprachkontakt in der Schweiz. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 21–30.
Сюлейманоглу, Х.. (1993). Към въпроса за славянските лексикални елементи в турския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 187–193.
Парашкевов, Б.. (1993). Няколко случая на хетеросемия в балканските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 25–30.
Костов, К.. (1993). Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 133–136.
Филкова, П.. (1993). Языковая редакция как следствие контактных межъязыковых связей. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 211–221.
1992
Kmetova, T., & Sciriha, L.. (1992). Why bother about those tenses?. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 45–57.
Paraschkewow, B. (1992). Wortisolierungen und -fragmentierungen im Deutschen unter Berücksichtigung englischer Entlehnungen. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 64–69.
Алексова, В.. (1992). Етимологични дублети в румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 21–30.
Кънчев, И.. (1992). Историческото и функционално единство на джудезмо с испанския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 112–117.
Алексова, В.. (1992). Критерии за установяване на българските книжовни елементи в румънската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 22–31.
Танчева, Т.. (1992). Към проблема за семантичното усвояване на лексикалните заемки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 22–27.
Банков, Д., & Веселинов, Д.. (1992). Обратното транскодиране като словообразувателен модел в българския младежки сленг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 36–41.
Петрова, С.. (1992). Психолингвистични проблеми при усвояване на българска лексика от гръцки студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 42–51.
Мънчева, Д.. (1992). Сефарадските междуметия като резултат от езикови контакти и самостоятелна еволюция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 130–133.
1991
Стефанов, П.. (1991). Български лични имена от румънски произход в ръкопис от 1720 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 27–30.
Васильева, Т.. (1991). Изучение комплексных единиц словообразовательной системы русского языка в славянской аудитории. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 24–28.
Банков, Д., & Веселинов, Д.. (1991). Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 36–40.
1990
Славова, Т.. (1990). Архангелското евангелие от 1092 година като извор за историята на българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 34–41.
Величкова, С.. (1990). Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 33–36.