You are here

Terms

у

1. Отделянето на определена сричка в думата на фона на другите неударени срички се нарича словно ударение или само ударение. 2. Обозначаване на това отделяне с особен знак в писмеността. Вж. надредни знаци.
Автор: Андрей Бояджиев
Украсата е добавяне на допълнителни графични и цветни (колоритни) ефекти към текста: а) към някой от буквените елементи; б) украсяване на цялата буква (инициал) като позиционен вариант; в) включване на различни по мотиви, размери и връзка с текста орнаментални композиции; г) включване на изображения, виж миниатюра; д) цветни фонове върху които се пишат заглавията. Украсата на един ръкопис може да бъде сложна, разнообразна или разпределена в цикли, но в палеографското описание винаги се...
Автор: Елена Коцева
Условното наклонение представя действието като зависимо от някакво условие. В старобългарски се е образувало с особена парадигма на глагола бъіти (бимь, би, би, бимъ, бисте, бѫ) и минало деятелно второ (елово) причастие. Причастните форми са се изменяли по род и число, а глаголът се е менял по лице и число, например сътворилъ бимь 'бих направил'. Още в старобългарския период специализираните форми на спомагателния глагол са се променили като са приели окончанията за аорист: бъіхъ сътворилъ. Към...
По-общ термин: наклонение
Автор: Андрей Бояджиев
I. Кирилско писмо с ясни и четливи, правилни очертания на буквите (вж. буква; конгруентно писмо). С него са написани най-ранните кирилски епиграфски паметници и ръкописни книги. Уставното писмо се формира под влиянието на гр. унциал и на маюскула и се отличава със старателно изписване на буквените елементи, така че буквеният знак сам за себе си да може да бъде вписан в квадрат (ромб), правоъгълник (ромбоид) или окръжност. Подобно на унциала и маюскула уставното писмо може да бъде право или...
Автор: Елена Коцева, Андрей Бояджиев, Регина Койчева