You are here

Terms

х

Хиперонимията е йерархично семантично отношение от типа клас-подклас, род към вид. Хиперонимните отношения обобщават връзките на цялото към частите. Хиперонимният ред растения, например, включва подкласовете дървета, храсти.
Автор: Андрей Бояджиев
Дума, която е семантично подчинена на друга дума, и представя част от понятието на тази дума. Например бреза, бук са хипоними на дърво.
Автор: Андрей Бояджиев
Лексика, структурирана според семантичната група на хипонимите.
Автор: Андрей Бояджиев
Връзки, които обобщават отношението на отделните части към цялото. Например бреза, бук, смърч са хипоними на родовото название дърво.
Автор: Андрей Бояджиев
Подчинение, зависимост на едно изречение от друго.
По-общ термин: синтаксис
Автор: Андрей Бояджиев
Сборник с устойчив състав, структуриран според подвижния (пасхалния, триодния) цикъл от църковния календар. Названието произлиза от от гр. ὁμιλία ‘беседа, разговор’ и се употребява като термин в научната литература, а не се среща като самоназвание в ръкописите. Хомилиарът включва риторични проповеди за неделните дни и първостепенните празници от Неделята на митаря и фарисея до Неделята на всички светии. В него се поместват слова от различни църковни автори, които могат да бъдат похвални,...
По-общ термин: риторика
Автор: Ана Стойкова
Официален документ с голямо значение, издаден от средновековен владетел, чрез който се обнародват закони, скрепяват се международни договори, даряват се земи и имоти, гарантират се икономически или административни привилегии. Неговата автентичност и правна сила се удостоверяват чрез прикачен с шнур към долния му край златен печат на съответния владетел, откъдето идва и името на документа (от гр. χρυσός – злато, и лат. bulla/ гр.  βούλλα – печат, пръстен-печат). По-маловажните грамоти имат...
По-общ термин: грамота
Автор: Мая Петрова-Танева
Повествователен исторически жанр на средновековната историография, имащ ансамблов характер (съчетание на данни от много и различни по жанр източници). В проза и в мерена реч. Обхваща събитията от Сътворението на света до времето на книжовника-съставител на хрониката. Изложението следва библейския модел. Описва се историята на народите от Близкия изток до раждането на Иисус, след което се проследява историческото развитие на гърците, на римляните до управлението на Константин Велики и на...
По-общ термин: исторически съчинения
Автор: Деница Петрова
Хронографът (книга) е сборник с исторически текстове, разпространен в средновековната руска книжнина. Представлява обширен летописен свод, в който историческото развитие на русите и на южните славяни е представено като част от световната история. Хронографът следва руската историко-летописна традиция, започнала с Повесть временных лет, наричана още Начална руска летопис. По подобие на билейската история изложението е структурирано по царства – проследява се историята на старозаветните царства,...
Автор: Деница Петрова

ц

Книга – продължение на Постния триод. Съществуват две текстологични разновидности: а) Едната съдържа изменяемите богослужебни текстове за подвижните празници от Лазаровден и Цветница (откъдето произлиза славянското наименование Цветен триод) до Неделя на всички светии. б) Другата обхваща текстовете на службите за периода от Пасха до Неделя на всички светии, който включва и празника Петдесетница (откъдето произхожда гръцкото име на книгата – сравни гр. Πεντηκοστή ‘Петдесетница’).
Автор: Регина Койчева
1. Разновидност на музикалното (тоническо) ударение, която се проявява във възходящо и низходящо движение на тона. 2. Диакритичен знак, поставян над букви за гласни, напр. при знака за а – â.
Автор: Андрей Бояджиев

ч

Книга, която съдържа основните текстове, предназначени за изпълнение на различните служби от денонощния богослужебен цикъл – първи, трети, шести и девети час (откъдето произлиза наименованието „Часослов”), вечерня, повечерие, полунощница, утринна и изобразителни. Към това текстово ядро могат да бъдат прибавени и различни допълнения – отпустителни тропари, молебни канони и др. Произходът на книгата се свързва със св. Сава Освещени (палестински подвижник от VI в.). В ръкописната традиция...
Автор: Регина Койчева
Граматически значими части, на които се разделя изречението при синтактичен анализ. Тези могат да бъдат както отделни думи, така и словосъчетания, т. е. групи от синтактично свързани думи. В традиционния синтаксис обикновено сред частите на изречението се отделя група на подлога и група на сказуемото, свързани с предикативна връзка. Подлогът и сказуемото в контекста на традиционната граматика се наричат главни части на изречението. Другите се обособяват като второстепенни. Това са: определение...
По-общ термин: синтаксис
Автор: Андрей Бояджиев
Лексикална, семантична и граматична класификация на думите, която обединява техните понятийни класове и граматични категории. Традиционно в старите граматики те се делят на 8 части: съществително име, прилагателно име, местоимение, глагол, наречие, предлог, съюз и междуметие. В повечето съвременни граматики към тях се добавят класовете на числителните имена и частиците. Bibliography of Linguistic Literature. DBPedia.
Автор: Андрей Бояджиев
Неизменяема част на речта, която променя смисъла на основните думи или на цялото изречение. Някои частици могат да се свържат по-тясно с някоя дума и да станат нейна неотменима част. Примери за частици в старобългарски са: же (играе роля на усилителна частица и слаб адверзативен съюз), се 'ето', ли 'ли', еда 'нима', еи 'да', не, ни.
По-общ термин: части на речта
Автор: Андрей Бояджиев
Терминът се извлича от граматическия трактат на Черноризец Храбър (последна четвърт на X в.) “За буквите” и означава способ за писане чрез определен тип знаци (постоянни смислово-различителни фигури), които авторът, основавайки се на различни гръцки извори, определя като “черти” и “резки”. Вертикалните или наклонени черти (стълбове, хасти) в морфологията на буквата, които определят, нейната позиция върху хоризонталната линия на реда, а в други случаи – и нейните конструктивни възможности за...
Автор: Елена Коцева, Андрей Бояджиев
Агиографски календарен сборник с устойчив или относително устойчив състав, който съдържа текстове за богослужебно и небогослужебно четене ‒ пространни жития и мъчения, разкази за намиране или пренасяне на мощи, слова за големите християнски празници, поучения и др., но като цяло преобладава наративното повествование. Подборът на включените четива отговаря на изискванията на действащия църковен устав, а подредбата им следва последователността на неподвижните празници в църковния календар....
Автор: Мая Петрова-Танева
Агиографски календарен сборник, съдържащ жития и слова за неподвижните празници, разположени в рамките на цялата календарна година. В зависимост от обема на обхванатия материал той може да бъде изборен (най-често в един том) или да представлява комплект от няколко тома (за полугодие, за четири, три или един месец).
По-общ термин: чети-миней
Автор: Мая Петрова-Танева
Агиографски календарен сборник, съдържащ подбрани жития и слова за отделни църковни празници, структурирани в календарен ред. Селекцията на текстовете може да зависи от различни фактори – предпочитания на съставителя, локална традиция, промени в типика и църковния календар, налични или достъпни извори и др.
По-общ термин: чети-миней
Автор: Мая Петрова-Танева
Агиографски календарен сборник от пространни жития и слова, структуриран според Йерусалимския устав, включващ текстове, редактирани или преведени след края на XIII в. Терминът „новоизводен” е условен и маркира рязката промяна на календарните сборници през втората половина на XIV в., обусловена от замяната на Студийския с новия Йерусалимски устав и от повишените естетически критерии за художественост и риторичност към използваните в манастирското и църковно богослужение проповеди и похвали....
По-общ термин: чети-миней
Автор: Мая Петрова-Танева
Агиографски календарен сборник с жития и слова,  който включва както староизводни, така и новоизводни преводи и отразява прехода между староизводните и новоизводните състави. В много случаи поместените староизводни жития са в редактиран вид.  
По-общ термин: чети-миней
Автор: Мая Петрова-Танева
Чети-миней, представляващ свод от агиографски четива (жития, мъчения, слова), възникнали по различно време и обединени с цел да бъде покрит по-плътно църковния календар с текстове за повечето дни в годината. Най-известният пример за подобна сбирка са Великите чети-минеи на митрополит Макарий (1482-1563). Агиографски сводни чети-минеи се появяват в сръбската книжовна традиция през XVII в. Такива са например Рс 59 от Нациналната библиотека на Сърбия („Панигирий на грешния Димитър“) и Аверкиевите...
По-общ термин: чети-миней
Автор: Мая Петрова-Танева
Агиографски календарен сборник от жития и слова за неподвижните празници от годината, чието ядро включва основно преводни текстове от дометафрастов тип, възникнали в периода от IX до XII-XIII в., често допълнени с оригинални творби на старобългарски писатели. Структурата и съдържанието на староизводния чети-миней са съгласувани със Студийския устав. За първоначалния вид на староизводните чети-минеи информация дават техните преписи от XIV в. (запазени в две отделни редакции), които продължават...
По-общ термин: чети-миней
Автор: Мая Петрова-Танева
Четириевангелие (=тетраевангелие) – съдържа четирите евангелия по реда: синоптичните евангелия на Матей, Марко, Лука, и накрая евангелието на Йоан. Четивата следват по реда си, едно след друго, както са написани самите евангелия (in continuo). Използвало се е не само за четене, но и в богослужението, като обикновено чрез рубрики/ литургически указния са отбелязани началата и краищата на четивата (= перикопите), които се четат в църквата по време на богослужение. Понякога този тип ръкописи...
Автор: Маргарет Димитрова
Канон, който се състои от четири песни. Появата му е свързана с богослужебната практика през съботните дни на Великия пост, когато се изпълняват канони от четири песни – шеста, седма, осма и девета.
Автор: Регина Койчева
Бройните числителни показват количеството (броя) на предметите или лицата.
По-общ термин: числително име
Автор: Андрей Бояджиев
Дума, която означава броя или числения ред на нещата. Въз основа морфосинтактични признаци можем да ги разделим на такива, които се променят като прилагателни и такива, които се променят като съществителни. Според функциите се делят на числителни бройни, числителни редни, събирателни, дробни. Цифрите в старобългарски и през целия средновековен период на българската история се означават с букви, върху които има изписана чертица (титло). Числителните от 11 до 19 са словосъчетания, чиято главна...
По-общ термин: части на речта
Автор: Андрей Бояджиев
Редните числителни показват реда и мястото на нещата и хората.
По-общ термин: числително име
Автор: Андрей Бояджиев
Граматическа категория, която се основава на количествените отношения и в зависимост от употребата за единичен предмет или понятие (единствено число) или за повече обекти (двойствено число, тройствено число, множествено число). Обхваща всички изменяеми части на речта: съществителни, прилагателни, числителни, местоимения, глаголи. В старобългарски са съществували три числа: ед., мн. и дв. ч., които са се проявявали с особени форми в парадигмите на глаголите, съществителните, прилагателните,...
Автор: Андрей Бояджиев
Морфологичен показател за определеност при имената. Определителният член може да стои пред (предпоставен член) или след (задпоставен член) името. В българския език той произхожда от съчетанието на името (отначало при съществителните) с показателните местоимения с основи на -т-, -в- и -с-. Още в старобългарски се откриват наченките на този процес, по-късно, в среднобългарския и ранния новобългарски период тези форми са все по-чести. Срв. жена та → жената, мѫжь тъ → мѫжьтъ (мъжът).
Автор: Андрей Бояджиев